728 x 90

Čista pitna voda končno v proračunu

Proračuna za leti 2017 in 2018 sta v občinskem svetu – na 10. seji tega sklica – prestala prvi test. Dokončni sprejem sledi na naslednji seji, ki bo 17. decembra, do takrat pa sta v javni obravnavi. Najbolj pričakovan projekt so prav gotovo hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, ki bodo zagotavljale stabilno oskrbo s čisto pitno vodo.

Gradnja skoraj 21 milijonov evrov težkega projekta naj bi se zaključila v letu 2017. Istega leta se bo začela težko pričakovana prenova mestnega jedra, na izdajo gradbenega dovoljenja pa čaka prenova mestne tržnice. Med investicijami sta predvidena nov šestoddelčni vrtec v Bršljinu in prenova vrtca Lešnica. Do investicij bo prišlo tudi na osnovnih šolah M. Slatnik, Šmihel in Center. Na športnem področju se načrtuje membransko prekritje in namestitev atletske steze v velodromu Češča vas, razsvetljavo stadiona in menjavo trave, temeljito energetsko sanacijo ŠD Marof. Na področju kulture je najbolj ambiciozen projekt Arheološkega parka Marof in ureditev tematske poti Kettejev drevored. V nekaterih naseljih (Šentjošt, Drejčetova pot, Karteljevo, Potov Vrh, Jama, Novi Ljuben–Drganja Sela, Ždinja vas in Smolenja vas) je predvidena gradnja kanalizacije oz. vodovoda.

Dolenjske občine v CeROD-u načrtujejo izgradnjo objekta za mehansko obdelavo odpadkov, balinirno linijo ter nadgradnjo čistilne naprave za izcedne vode. Predvideni so tudi trije projekti za ureditev parkiranja (pod Kapitljem, ob Težki vodi in na Trdinovi). Na področju cestnega prometa se načrtuje obnova Smrečnikove, odsek Velike Brusnice–Ratež (s križiščem) in križišče Žabja vas.

Celotni predvideni obseg investicijskih odhodkov za obe leti je 41,9 milijona evrov. Skupen obseg obeh proračunov je 101,8 milijona evrov.

Celotni predvideni obseg investicijskih odhodkov za obe leti je 41,9 milijona evrov. Skupen obseg obeh proračunov je 101,8 milijona evrov. Občina v letu 2016 predvideva primanjkljaj v višini tri milijone evrov. Številne zgoraj omenjene investicije so pogojene z evropskim in državnim denarjem, zato vse ne bodo izvedene. Solidarnost je predlog podprla, pri čemer je med drugim predlagala, da občina več pozornosti nameni vpeljavi transparentnosti v poslovanje, vključevanju občank in občanov v procese odločanja in urejanja prostora, zdravim oblikam prometa, spremeni način financiranja športa ter zagotovi ne le infrastrukturo, ampak tudi programe, ki bodo v mestno jedro pripeljali več življenja.

31 objektov v energetsko prenovo

Občinski svet je potrdil tudi odlok o javno-zasebnem partnerstvu pri energetski sanaciji stavb v lasti novomeške občine. Odlok bo omogočil prenovo 31 objektov (vrtcev, šol, kulturnih in športnih objektov), pri čemer bo pri investiciji udeleženo zasebno podjetje, ki bo izbrano na javnem razpisu. Zasebni partner bo svoj vložek (skupaj z dobičkom) povrnil iz energetskih prihrankov. Skupna vrednost investicije je 4,1 milijona evrov, zasebnik bo prispeval 1,3 milijona evrov. Predvidena sredstva iz evropskih skladov so 1,2 milijona evrov. Solidarnost je odlok podprla, potem ko smo dobili zagotovila, da je to najbolj ugodna oblika zadolževanja za občino, saj številna tveganja pri investiciji prevzema zasebnik, poleg tega pa Evropska unija tovrstna partnerstva še dodatno subvencionira.

Trajnostni projekti in spremembe v športu?

Svetniki so potrdili tudi spremembo občinskega prostorskega načrta, s katerim je omogočena gradnja peš in kolesarske brvi čez reko Krko na območju Irče vasi, ter obravnavali spremembe prostorskega načrta na območju Revoza. Solidarnost je oba predloga podprla, pri čemer se je zavzela, da se v odloku zagotovi, da bodo ob realizaciji investicij znotraj Revoza sočasno izpeljani tudi programi, ki so pomembni za občane. Še posebej peš in kolesarska povezava med Žabjo in Gotno vasjo ter Grmom, ki je pomembna za učence osnovne šole in tamkajšnje krajane.

Svetniki so potrdili tudi letni program športa. Odbor za družbene dejavnost je podprl predlog Slovenske ljudske stranke in Solidarnosti, naj občina preuči smotrnost financiranja športnih klubov. Občina jim namreč po eni strani namenja denar prek razpisov, ki pa ga morajo klubi potem vračati z najemnino. Solidarnost je še predlagala, naj občina preuči, ali in v kakšni meri je mladim v naši občini omogočena brezplačna vadba v športnih društvih. Taka vadba naj se v določeni meri tudi zagotovi.

Občinski svet se je seznanil z mnenjem računskega sodišča in službe za lokalno samoupravo, ki sta v primeru spora med zdravstvenim domom in nadzornim odborom ugotovila, da je ta pristojen za nadzor nad celotnim poslovanjem vseh javnih zavodov. Solidarnost je sklep, skupaj z večino svetnikov, podprla.

Neuravnoteženo kadrovanje

Občinski svet je imenoval predstavnike v svetu Agencije za šport in novo občinsko volilno komisijo. Pri imenovanju zadnje je Solidarnost opozorila, da predlog upošteva zgolj predloge koalicije. Kadrovanje je treba urediti na sistemski ravni, zato da bosta pri upravljanju v širši občinski sferi na eni strani zagotovljeni strokovnost in kompetentnost ter na drugi strani upoštevana deljena odgovornost med koalicijo in opozicijo.

Svetnik Uroš Lubej je na seji predlagal, da občina izdela strategijo razvoja zunajmestnih in vaških središč. Treba je razmisliti o njihovi vključitvi v dolenjsko turistično-športno transverzalo. Svetnica Nina Jakovljević je predlagala, da začne bolj intenzivno izkoriščati možnost začasne rabe občinskih prostorov, ki bi omogočila društvom, da pridejo do težko dostopnih prostorov. Solidarnost je tudi predlagala, da občina pristopi k izdelavi strategije vzgoje in izobraževanja, ki bo zajela vse starostne skupine. Komunali so posredovali pobudo, da razmisli o ločenem zbiranju zavrženega tekstila in razmisli o odprtju centra vnovične uporabe. Svetniška skupina pa je postavila vprašanje, kakšni so načrti občine glede športnega parka Loka ter glede obnove Narodnega doma.

Komentarjev 0

Oddaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

prekliči

Komentarji: 0

Zadnje objave

Vprašanje

Kaj si mislite o novem spletnem Solidarniku?

Vseh odgovorov: 177


Vsebine

Značke