728 x 90

Med najbolj dejavnimi v občinskem svetu

img
Svetniška skupina Solidarnost Novo mesto: Uroš Lubej in Nina Jakovljević Solidarnost Novo mesto

Svetniška skupina Solidarnost je glede na statistiko postavljenih pobud in vprašanj med najbolj dejavnimi svetniškimi skupinami v tem mandatu občinskega sveta.

V prvih mesecih mandata je imela velik odmev pobuda, ki jo je podal Uroš Lubej, naj občina objavi podatke o vseh plačah na poslovodskih funkcijah v občinskih javnih zavodih, javnih podjetjih in podjetjih, v katerih ima občina večinski lastniški delež. Prav tako je predlagal objavo vseh plač v občinski upravi. Občina je predlogu ugodila in kmalu po objavi se je tudi začel proces zniževanja plač v javnih podjetjih, ki jih je ustanovila občina.

Seja mestnega sveta Novo mesto Solidarnost Novo mesto

Na podlagi vprašanja, ki ga je podala Nina Jakovljević je občina razkrila, katere koncesije je podelila, hkrati z navedbo vrednosti in trajanja posamezne koncesije. Solidarniki so zahtevali tudi objavo vseh pravnih mnenj, ki jih je občina naročila v prejšnjem mandatu, glede nerazumno visoke najemnine za prostore RIC na Topliški ulici. Občina je na pobudo Uroša Lubeja objavila tudi podatke o višini stroškov, ki jih za odvetniške storitve plačujejo novomeški javni zavodi.

Prav tako so solidarniki predlagali, da se ugotovi odgovornost vseh tistih članov svetov javnih zavodov, ki so dovolili, da so nekateri direktorji v javnih zavodih nezakonito prejeli kar 20 odstotkov previsoke plače. Občinski svet je na svoji 9. seji septembra letos odpoklical člane sveta Agencije za šport.

Občinsko upravo je Nina Jakovljević vprašala, ali že imamo vzpostavljeno popolno evidenco nepremičnega premoženja, kot to nalaga zakon o stvarnem premoženju, ter za posamične nepremičnine v svoji lasti evidentiran način upravljanja posamičnih nepremičnin. Tovrstna evidenca je pogoj smotrnega poslovanja z nepremičninami.

Na podlagi vprašanja Solidarnosti se je razkrilo, da občina še nima načrta, kako v naši občini zmanjšati tveganja zaradi azbestnih streh.

Na podlagi vprašanja Solidarnosti se je razkrilo, da občina še nima načrta, kako v naši občini zmanjšati tveganja zaradi azbestnih streh, po drugi strani pa smo prejeli odgovor, da naj bi občina opravila ustrezen nadzor nad energetsko sanacijo stavb v njeni lasti. Večkrat so tudi opozorili občino na nevzdržno stanje z železniškim prehodom v Lazah, kjer občani pred zapornicami čakajo nerazumno dolgo. Na Lubejevo pobude je občina postavila tudi »ležeče policaje« in dodaten prehod za pešce na Šegovi ulici v Novem mestu. Žal so bili zaenkrat manj uspešni z vprašanjem glede ureditve pločnika in avtobusnega postajališča v Birčni vasi.

Žal so bili zaenkrat manj uspešni z vprašanjem glede ureditve pločnika in avtobusnega postajališča v Birčni vasi.

Ukvarjali so se tudi z delovanjem občinskega sveta: na podlagi pobude Solidarnosti se na spletnih straneh občine zdaj objavljajo zvočni posnetki vseh sej občinskega sveta. Glede kolesarske infrastrukture je Solidarnost predlagala, da občina naredi časovni načrt glede napak na kolesarski infrastrukturi, na katere je opozorila Novomeška kolesarska mreža, predlagali so tudi, da se nevarni sistem »sharow« v naši občini ne uporablja več ter opozorili na delno pomanjkljivo čiščenje pločnikov in kolesarskih stez v zimskem času.

Na podlagi svetniškega vprašanja je novomeška Komunala razkrila tudi nagrade, ki so bile izplačane poslovodstvu tega podjetja. Občino so solidarniki vprašali, zakaj Vrtec Pedenjped ni upošteval sklepa občinskega sveta, ki je vsem javnim zavodom naložil 21-dnevni rok za razpise direktorjev. Zanimalo jih je tudi, kako poteka financiranje trenerjev v športnih klubih.

Prav tako je Lubej županu dal pobudo, da predstavi, kako je prišlo do odločitev glede imenovanja direktorjev Razvojnega centra in Komunale, ter da predstavi, na kakšen način bo zagotavljal transparentnost na področju kadrovanja. Župan je napovedal, da bo redno objavljal vse svoje kadrovske odločitve.

Predlagali so tudi, da naj občina postavi ustrezno spominsko obeležje Rudolfu Habsburškemu oziroma, da se na kakšen drug primeren način simbolno oddolži ustanovitelju. Nina Jakovljević pa je zahtevala poročilo odbora, imenovanega za pripravo programa obeležitve 650-letnice mesta, o opravljenih dejavnostih, načrtovanih dogodkih ter posegih v prostor. Solidarnost je predlagala županu, da vzpostavi dejaven dialog z lastniki lokalov v mestnem jedru, ki so bili vznemirjeni zaradi napovedi zaprtja mestnega jedra. Na našo pobudo je občina razkrila tudi podatke o tem, kako uspešni so javni zavodi pri pridobivanju lastnih prihodkov.

Nina Jakovljević je vložila pobudo, naj občina skupaj z ministrstvom opravi bolj natančno merjenje kakovosti zraka, kot ga imamo do zdaj, in sicer naj se izvedejo modeliranje onesnaženja, natančne analize opredelitve virov delcev PM10, njihova kemijska analiza in s tem ugotovitev izvora škodljivih delcev. Zanimalo jo je tudi, v kateri fazi je Občinski program varstva okolja in v kateri fazi je popis evidence malih kurilnih naprav oziroma do kdaj bo predvidoma končan.

Na občino je svetnica naslovila pobudo, naj čim prej oblikuje strategijo za pridobivanje evropskih sredstev, ob čemer naj zagotovi tudi strateško partnerstvo z nevladnimi organizacijami kot nedejanski začasni založnik. Prav tako so predlagali, naj občina na Razvojni center Novo mesto naslovi predlog, da se ciljna skupina upravičencev razširi na nevladne organizacije.

Občinsko upravo so solidarniki tudi vprašali, po kakšnem ključu so bili izbrani člani strokovne komisije, ki je kulturnim zavodom, kulturnim društvom in zasebnim zavodom izdala odločbe o višini odobrenih občinskih sredstev za projekte in programe v letu 2015, kakor tudi za stališče župana oz. občinske uprave glede skladnosti sestave komisije po kriterijih ZUJIK.

Glede vrtca Kekec je Solidarnost Novo mesto predlagala preureditev prehoda v večnamenski prostor in umestitev investicije v ocenjeni višini 10.000,00 EUR v proračun za leto 2016. Kekec namreč deluje v ne najbolj zavidljivih prostorskih pogojih.

Nina Jakovljević in Uroš Lubej sta v enem letu svojega delovanja zastavila skupaj kar 43 svetniških pobud in vprašanj.

Komentarjev 0

Oddaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

prekliči

Komentarji: 0

Zadnje objave

Vprašanje

Kaj si mislite o novem spletnem Solidarniku?

Vseh odgovorov: 177


Vsebine

Značke